ĐHĐCĐ SBS: 'Tái cấu trúc là bắt buộc nhưng sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết'

ĐHĐCĐ SBS: 'Tái cấu trúc là bắt buộc nhưng sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết'

Sáng ngày 25/05, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (UPCoM: SBS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty năm 2020.

ĐHĐCĐ của SBS tổ chức ngày 25/05/2020

Trong năm 2020, do tình hình khách quan trên thị trường có nhiều biến động, cùng với diễn biến phúc tạp do dịch bệnh khiến cho thị trường suy giảm rất mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. 

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 60 - 70 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1 - 2 tỷ đồng cho năm 2020.

ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua tờ trình về việc tái cấu trúc Công ty, một trong những vấn đề nổi bật trong hoạt động kinh doanh của SBS.

Căn cứ kết quả kiểm toán năm 2012, vốn điều lệ Công ty là 1,260 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế thời điểm đó đã là 1,750 tỷ đồng và bị UBCKNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Bước đầu kết quả tái cấu trúc hoạt động, Công ty đã ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ năm 2014. Nhưng từ thời gian đó đến nay, vì nhiều lý do khách quan, Công ty chưa tìm được đối tác và chưa thực hiện được Công tác sáp nhập/hợp nhất hoặc giảm vốn điều lệ để tình hình tài chính Công ty an toàn hơn.

Theo đó, HĐQT của SBS được ủy quyền tiếp tục trình các công tác tái cấu trúc Công ty cho giai đoạn 2020 - 2024.

Cụ thể, HĐQT tiếp tục xem xét và thực hiện việc tìm một công ty chứng khoán để sáp nhập/hợp nhất (nếu xét thấy cần thiết), gộp cổ phiếu để xóa lỗ lũy kê, tăng/giảm vốn (nếu có), chuyên cổ phiếu niêm yết trở lại trên Sở giao dịch chứng khoán tập trung (ngay khi có điều kiện và hoàn cảnh thích hợp).

HĐQT sẽ xem xét và thực hiện việc giảm vốn điều lệ của Công ty căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, quy định hiện hành của Công ty cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tái cấu trúc Công ty hoặc trong những điều kiện xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ xem xét và thực hiện việc đổi tên Công ty, thay đổi tất cả các yếu tố nhận diện thương hiệu Công ty.

Tại đại hội, ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT của SBS (nhiệm kỳ 2015 – 2019) chia sẻ: “Việc tái cấu trúc là bắt buộc phải làm nhưng sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết chứ không thể muốn là xong ngay được, HĐQT cố gắng thực hiện trong nhiệm kỳ tới đây”.

Về mặt nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty và bầu mới cho nhiệm kỳ 2020 - 2024. Theo đó, ông Phan Quốc Huỳnh (Nguyên Chủ tịch HĐQT SBS), ông Dương Mạnh Hùng (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SBS), ông Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của SBS) đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới của Công ty.

Chí Kiên

FILI