VPI muốn mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VPBank

VPI muốn mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VPBank

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) dự kiến mua lại trước hạn 3,000 trái phiếu trong tổng số 8,000 trái phiếu đã phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vào ngày 31/12/2019.

VPI huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu từ VPBank

Ngày 09/05/2019 trước đó, VPI đã phát hành thành công 8,000 trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo cho VPBank, với tổng giá trị huy động được là 800 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn từ ngày 09/05/2019 đến ngày 09/12/20121.

Theo đó, với mức giá mua lại bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu cộng với tiền lãi chưa thanh toán trên tổng giá trị mệnh giá trái phiếu mua lại đến ngày thực hiện mua lại, có thể ước tính tổng số tiền VPI bỏ ra để mua lại 3,000 trái phiếu trước hạn tối thiểu là 300 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của VPI

Tại ngày 30/09/2019, dư nợ vay của VPI cao gấp 2 lần so với đầu năm, ở mức hơn 4,541 tỷ đồng, bao gồm 1,087 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn; 3,454 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Trong đó, tổng giá trị nợ gốc trái phiếu đã phát hành là 1,400 tỷ đồng.

Khang Di

FILI