SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15,044 tỷ đồng 

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15,044 tỷ đồng 

Ngày 11/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 9693/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ hơn 12,036 tỷ đồng lên gần 15,044 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 và Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019.

Văn bản nêu rõ, SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

SHB có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của SHB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SHB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hàn Đông

FILI