Tập đoàn Tiến Bộ bị xử phạt 260 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tập đoàn Tiến Bộ bị xử phạt 260 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ngày 21/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) do vi phạm công bố thông tin. Tổng mức phạt tiền là 260 triệu đồng.

TTB bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Đồng thời, Công ty còn bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, ngày 30/01/2023, Công ty công bố BCTC quý 4/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tổng tài sản, khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và các nội dung khác, đã được Công ty công bố đính chính ngày 18/5/2023.

Ngày 20/10/2022, Công ty đã công bố BCTC riêng quý 3/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm trước và vay và nợ thuê tài chính trong thuyết minh và các nội dung khác, đã được Công ty công bố đính chính ngày 27/10/2022.

Mặt khác, TTB còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin theo quy định.

Kha Nguyễn

FILI