Lo ngại bị tranh mua vùng nguyên liệu, Mía đường Cao Bằng đặt kế hoạch lợi nhuận niên độ 2023-2024 giảm 51%

Lo ngại bị tranh mua vùng nguyên liệu, Mía đường Cao Bằng đặt kế hoạch lợi nhuận niên độ 2023-2024 giảm 51%

CTCP Mía Đường Cao Bằng (CABASU, UPCoM: CBS) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại tỉnh Cao Bằng. 

Sản lượng mía niên vụ 2022-2023 giảm sâu nhất 10 năm

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh niên vụ 2022-2023 (từ ngày 01/07/2022 - 30/06/2023), CBS ghi nhận vùng nguyên liệu bị thu hẹp với tổng diện tích mía là 2,007 ha, đạt 82% kế hoạch năm. Sản lượng mía giảm sâu nhất 10 năm còn gần 132,000 tấn (đạt 90% kế hoạch), nguyên nhân do tư thương tranh mua mía nguyên liệu khiến sản lượng mía thất thoát khoảng gần 20,000 tấn.

Dù vậy, do giá đường trong nước có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh doanh niên vụ 2022-2023 của CBS đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 17,000 tấn (vượt 10% kế hoạch năm). Tổng doanh thu hơn 296 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch. Lãi trước thuế hơn 57 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch nhưng giảm 8% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, HĐQT CBS trình cổ đông phương án chia cổ tức niên vụ 2022-2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ, tương ứng tổng dự chi gần 10.6 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận niên vụ 2023-2024 giảm 51% so với cùng kỳ

Sang niên vụ 2023-2024, Banh lãnh đạo CBS đánh giá ngoài những yếu tố thuận lời từ nguồn cung và giá đường, vẫn còn tồn tại những yếu tố rủi ro như vùng nguyên liệu của Công ty bị tư thương tranh mua làm thiếu hụt nguồn nguyên liệu, quy mô dây chuyền bị thu hẹp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ mở thêm hạn ngạch nhập khẩu đường, cơ chế kiểm soát đường lậu không chặt chẽ sẽ tạo cơ hội cho đường lậu vào chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Từ những nhận định trên, HĐQT CBS xây dựng kế hoạch kinh doanh niên vụ 2023-2024 khá thận trọng với sản lượng mía nguyên liệu dự kiến 130,000 tấn; sản lượng đường tiêu thụ 13,631 tấn, lần lượt giảm 2% và 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu dự kiến 252 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 28 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 51% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chia cổ tức giữ nguyên 20%/vốn điều lệ.

Thế Mạnh

FILI