VNM đạt lãi ròng hơn 8.5 ngàn tỷ đồng năm 2022

VNM đạt lãi ròng hơn 8.5 ngàn tỷ đồng năm 2022

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận doanh thu duy trì trên 15 ngàn tỷ và lợi nhuận ròng hơn 2.2 ngàn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm.

Cụ thể, quý 4/2022, Công ty đạt doanh thu gần 15.1 ngàn tỷ đồng, giảm gần 5% so cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ tăng khiến cho lợi nhuận gộp giảm 13%, đạt hơn 5.8 ngàn tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng hơn 17% đạt 379 tỷ, song chi phí tài chính tăng mạnh từ 90 tỷ lên 207 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được gần 14% còn khoảng 3.3 ngàn tỷ, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 8% lên gần 450 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh giảm 16% đạt hơn 2.2 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận ròng VNM đạt gần 1.87 ngàn tỷ đồng, giảm 15% cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, VNM đạt doanh thu thuần gần 60 ngàn tỷ, giảm khoảng 1.6% so với năm 2021. Trước việc giá vốn hàng bán tăng, lợi nhuận gộp qua đó giảm hơn 9% đạt gần 23.9 ngàn tỷ. Lợi nhuận gộp cả năm đạt gần 10.5 ngàn tỷ, giảm gần 17%. Lợi nhuận ròng đạt hơn 8.5 ngàn tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước đó.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, bà Mai Kiều Liên đã đưa ra dự báo giá nguyên vật liệu năm 2022 dự báo sẽ rất cao, ảnh hưởng không nhỏ đến VNM. Kế hoạch năm đặt ra doanh thu hơn 64 ngàn tỷ, lãi trước thuế 12 ngàn tỷ, lãi ròng hơn 9.7 ngàn tỷ. Như vậy, VNM hoàn thành được 94% kế hoạch doanh thu, 87% kế hoạch lãi trước thuế và 88% kế hoạch lãi ròng.

Được biết trong năm, VNM đã chi trả cổ tức hơn 8 ngàn tỷ đồng, tăng so với con số 7.5 ngàn tỷ của năm 2021.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ của VNM 2010 - 2022

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ông lớn ngành sữa đạt gần 48.5 ngàn tỷ, giảm 9% so đầu năm. Trong đó, Công ty có gần 2.3 ngàn tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) hơn 17.4 ngàn tỷ, giảm 17% so với đầu năm; nợ phải trả giảm 10% còn khoảng 15.3 ngàn tỷ đồng.

Thu Minh

FILI