Lợi nhuận quý 4/2022 của Chứng khoán VPS giảm sâu

Lợi nhuận quý 4/2022 của Chứng khoán VPS giảm sâu

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế (LNST) CTCP Chứng khoán VPS (VPSS) giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu từ phần lớn các hoạt động chính đều sụt giảm đáng kể.

Theo đó, hai bộ phận có mức đóng góp đến 78% doanh thu hoạt động của Công ty là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt lần lượt 513.8 tỷ đồng (giảm 57% so với cùng kỳ) và 549.7 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, lãi từ các khoản cho vay (chiếm 15% doanh thu hoạt động) cũng thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 254.7 tỷ đồng.

Hết quý 4/2022, LNST Công ty ở mức 74.1 tỷ đồng, thấp hơn 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động Công ty ở mức 8.44 ngàn tỷ đồng, giảm so với mức 9.5 ngàn tỷ đồng năm 2021. Chi phí hoạt động chiếm 82% doanh thu hoạt động và giảm 14% so với năm trước. Do đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Công ty không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2021, đạt gần 1.7 ngàn tỷ đồng.

Chi phí tài chính là bộ phận chiếm giá trị lớn nhất ở mức 591.6 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Năm 2022, chi phí lãi vay của Công ty giảm xuống còn 560 tỷ đồng so với 698 tỷ đồng năm 2021, tương đương giảm gần 20%.

Cả năm 2022, VPS báo lãi trước thuế gần hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, lãi ròng VPS đạt 803.9 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2021.

Kết quả kinh doanh VPS quý 4/2022 và năm 2022
Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2022, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 25% so với đầu năm xuống còn gần 19.8 ngàn tỷ. Các khoản cho vay đạt 6.1 ngàn tỷ đồng, giảm 42% so với thời điểm đầu năm.

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm cuối năm 2022 đạt hơn 20.2 ngàn tỷ, trong khi nợ phải trả đạt hơn 11.7 ngàn tỷ. Hai khoản mục này giảm lần lượt 25% và 38% so với năm 2021.

Kha Nguyễn

FILI