IIP tháng đầu năm 2023 giảm gần 15% so với tháng trước

IIP tháng đầu năm 2023 giảm gần 15% so với tháng trước

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14.6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 9.1%, làm giảm 7 điểm % trong mức tăng chung; ngành khai khoáng giảm 4.9%, làm giảm 0.8 điểm %; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3.4%, làm giảm 0.3 điểm %; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3.7%, đóng góp 0.1 điểm %.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2023 giảm ở 30 địa phương và tăng ở 33 địa phương trên phạm vi cả nước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2023 giảm 0.9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0.2% so với cùng thời điểm năm trước.

Thượng Ngọc

FILI