Chứng khoán Mirae Asset: Chi phí tăng cao kéo lãi sau thuế quý 4 giảm gần 40%

Chứng khoán Mirae Asset: Chi phí tăng cao kéo lãi sau thuế quý 4 giảm gần 40%

Theo BCTC quý 4/2022 của CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ. Tính cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với năm 2021.

Doanh thu hoạt động kinh doanh quý 4/2022 đạt 664 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, do hoạt động môi giới chứng khoán giảm mạnh. Quý này, doanh thu môi giới chứng khoán chỉ gần 153 tỷ đồng (chiếm 27% doanh thu hoạt động), giảm 43% so với cùng kỳ. Doanh thu cho vay và các khoản phải thu (chiếm 54% doanh thu hoạt động), tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ lên 368 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động ghi nhận 470 tỷ đồng, gần 71% doanh thu hoạt động, năm trước chỉ chiếm 53%. Trong đó, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu đạt 280 tỷ đồng, tăng đến 145% so với cùng kỳ, đây cũng là bộ phận chiếm phần lớn chi phí của Công ty (60%).

Hết quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế của Mirae Asset đạt 150.5 tỷ đồng, giảm gần 40% so cùng kỳ.

Mặc dù kết quả sụt giảm trong quý 4/2022, doanh thu hoạt động năm 2022 vẫn hơn 2.6 ngàn tỷ, tăng 8% so với năm 2021. Doanh thu các khoản cho vay có mức đóng góp lớn nhất (54%) và tăng 16% so với năm trước, đạt hơn 1.4 ngàn tỷ.

Chi phí hoạt động ở mức 1.59 ngàn tỷ đồng, chiếm 60% doanh thu hoạt động, cao hơn tỷ trọng 57% của năm trước. Đa phần chi phí đều tăng, lớn nhất là chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản vay và phải thu (725 tỷ đồng, tăng 67%). Do đó, lợi nhuận gộp cả năm chỉ hơn 1 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm 2021. Ngoài ra, chi phí quản lý trong năm 2022 cũng tăng 24% lên gần 120 tỷ đồng.

Cả năm 2022, Mirae Asset báo lãi trước thuế gần 924 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, Công ty đạt lãi ròng 772.2 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh Chứng khoán Mirae Asset năm 2022
Đvt: Triệu đồng

Tại thời điểm 31/12/2022, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) Công ty nắm giữ giảm 61% xuống còn 75 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã bán đi các cổ phiếu VTP, VCG và khoản đầu tư mới vào cổ phiếu MSN (ghi nhận vào quý 2/2022), thay vào đó là chứng chỉ quỹ FUEKIVFSFUEKIV30. Mặt khác, Công ty cũng giảm tỷ trọng nắm giữ chứng chỉ quỹ FUEMAV30 và không còn nắm giữ chứng chỉ quỹ FUESSV30.

Danh mục tài sản FVTPL của Mirae Asset
Nguồn: BCTC quý 4/2022 của Mirae Asset

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ hơn 1.3 ngàn tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.1 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng 64%.

Khoản mục tài sản lớn nhất của Công ty là các khoản cho vay với dư nợ 13.6 ngàn tỷ đồng, thấp hơn 21% so với đầu năm. Tổng tài sản tại thời điểm này ở mức 18.8 ngàn tỷ đồng, giảm 11%.

Nợ phải trả của Công ty chiếm 51% tổng tài sản, tương đương 9.6 ngàn tỷ đồng. Chủ yếu là các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ ngân hàng và các trái phiếu ngắn hạn đạt 9.1 ngàn tỷ đồng, thấp hơn 21% so với đầu năm.

Cơ cấu tài chính Mirae Asset
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: VietstockFinance

Kha Nguyễn

FILI