Bình Dương​ dự kiến thu hồi hơn 164 ha đất trong năm 2023

Bình Dương​ dự kiến thu hồi hơn 164 ha đất trong năm 2023

HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

​Theo đó, có 62 công trình, dự án với tổng diện tích 164.24 ha thực hiện thu hồi đất đăng ký mới trong năm 2023. .

Đối với công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 đối với 304 công trình, dự án theo hình thức thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích gần 1,594 ha.

Trong đó, chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 đối với 263 công trình, dự án không phải điều chỉnh theo hình thức thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích hơn 1,442 ha, cụ thể: thực hiện theo hình thức thu hồi đất là 260 công trình, dự án với tổng diện tích 1,439 ha; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 3 công trình, dự án với tổng diện tích 3.2 ha; chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 đối với 41 công trình, dự án có điều chỉnh về tên gọi, diện tích, vị trí với diện tích điều chỉnh là 151.6 ha; không chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 và đưa ra khỏi danh mục 41 công trình, dự án với diện tích 129.7 ha.

UBND tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 13 dự án có nguồn gốc đất do các tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và được thống kê là loại đất khác nhưng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thể hiện mục đích là đất trồng lúa với diện tích hơn 66.4 ha để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thu Minh

FILI