DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu dự án”

DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu dự án”

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 2, dự kiến diễn ra ngày 12/10.

Trước đó, DIG dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 14/09. Tuy nhiên, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/08.

Trong số các tờ trình cổ đông mới nhất, đáng chú ý là tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tờ trình điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân.

Hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu 

DIG tiếp tục muốn điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022. Cụ thể, Công ty sẽ trình cổ đông phương án chào bán tối đa 100 triệu cp với giá 15,000 đồng/cp.

Số lượng cổ phiếu chào bán không thay đổi so với kế hoạch ban đầu, song giá chào bán đã giảm một nửa. Số tiền dự thu theo đó giảm một nửa, còn 1.5 ngàn tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2022-1/2023, mục đích vẫn là đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Theo kế hoạch ban đầu được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIG sẽ chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ chào bán là 1:0.164, giá chào bán là 30,000 đồng/cp. Công ty có thể thu về 3 ngàn tỷ đồng nếu chào bán thành công. Thời gian diễn ra dự kiến vào quý 3 và 4/2022.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1, DIG đưa ra tờ trình điều chỉnh kế hoạch chào bán, tăng số lượng cổ phiếu chào bán từ 100 triệu cp lên 150 triệu cp và giảm giá cổ phiếu chào bán xuống mức 20,000 đồng/cp (giảm 33% so với ban đầu). Số tiền dự thu từ đợt chào bán và mục đích sử dụng không thay đổi.

Sau đó, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 bất thành và DIG lần nữa thay đổi kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2.

Điều chỉnh phương án đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

Bên cạnh đó, DIG dự kiến trình cổ đông thông qua tờ trình điều chỉnh phương án đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, với lý do trong quá trình triển khai thực hiện có nhiều biến động về thị trường cũng như chi phí thực hiện dự án tăng cao.

Cụ thể, Công ty muốn tăng gần 2,846 tỷ đồng chi phí đầu tư cho dự án. Trong đó, tăng thêm hơn 780 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng hơn 1,294 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp; tăng gần 474 tỷ đồng chi phí thực hiện kè chống sạt lở bờ sông; tăng gần 298 tỷ đồng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật do điều chỉnh theo suất đầu tư mới nhất.

Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án sau thuế hơn 15.7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng gần 5,478 tỷ đồng vốn huy động ngân hàng và phát hành trái phiếu; hơn 9,540 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, dự án cũng được phân kỳ triển khai với 5 phân khu. Phân khu 1 với diện tích 82.1 ha, phân khu 2 với diện tích 65.7 ha, phân khu 3 với diện tích 49.07 ha, phân khu 4 với diện tích 69.1 ha và phân khu 5 với diện tích 65.9 ha.

Toàn dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào quý 4/2028, tăng thêm 3 năm để hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật so với thời gian dự kiến quý 4/2025 trong tờ trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/09/2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đầy áp lực

Trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, DIG dự kiến đem về 5 ngàn tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 43.2% so với thực hiện năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.9 ngàn tỷ đồng, tăng 48.2%.

Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20-25%, vốn điều lệ ước đạt 5,700-8,000 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 1,094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ; song lợi nhuận trước thuế lại tăng 53% lên hơn 183 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chỉ mới thực hiện chưa đến 1/10 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022 đề ra.

Theo DIG, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm Công ty còn phải thực hiện vô cùng nặng nề và áp lực với doanh thu phải đạt hơn 3,841 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 1,716 tỷ đồng để có thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thế Mạnh

FILI