HCM báo lãi quý 2 giảm nhẹ, cầm tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu

HCM báo lãi quý 2 giảm nhẹ, cầm tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu

Lợi nhuận quý 2 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) ở mức 279.3 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ. Tới cuối kỳ, Công ty đang nắm hơn 5 ngàn tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, gấp hơn 2.5 lần giá trị danh mục tài sản tài chính FVTPL.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của HCM

Theo báo cáo tài chính quý 2, HCM ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 10%, đạt gần 1.2 ngàn tỷ đồng. Doanh thu trong kỳ tăng nhờ lãi tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gần 30%, lên 576.2 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 21% lên 327.3 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu hoạt động tư vấn tăng mạnh từ gần 2 tỷ đồng lên 44.1 tỷ đồng.

Riêng mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu giảm 35%, xuống còn 236 tỷ đồng do tình trạng thị trường.

Kỳ này, mảng tự doanh của HCM báo lãi gần 150 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Với những biến động trên, Công ty báo lãi sau thuế quý 2 đạt hơn 279 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 2.2 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động gần bằng cũng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50%, chiếm 172 tỷ đồng. Theo đó, HCM báo lãi sau thuế 562.1 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của HCM cuối quý 2 ở mức gần 19.2 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 20% so với đầu năm. Các tài sản tài chính (gần 19 ngàn tỷ đồng) chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu tài sản của Công ty. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) chiếm gần 5.5 ngàn tỷ đồng, giảm 23.6% so với đầu năm.

Các khoản cho vay chiếm hơn 11.2 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 18.2%.

Các tài sản tài chính FVTPL ở mức gần 1.9 ngàn tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Danh mục cổ phiếu chỉ ghi nhận ở mức 172 tỷ đồng, chủ yếu là các mã trong rổ VN30. MWG, FPT, VPB là những mã có tỷ trọng lớn trong danh mục.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của HCM
Nguồn: HCM

Giá trị tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền cũng giảm 60%, xuống còn 288.6 tỷ đồng. HCM đang giữ hơn 100 tỷ đồng MWG cho hoạt động này.

Đồng thời, danh mục chứng chỉ quỹ ETF mà Công ty nắm giữ cũng giảm hơn 43%, xuống còn gần 60 tỷ đồng.

Trái phiếu niêm yết là khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL của HCM tại thời điểm này, ghi nhận hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm.

Yến Chi

FILI