Chi phí tăng mạnh, lợi nhuận ròng quý 2 của Sữa Quốc tế đi lùi

Chi phí tăng mạnh, lợi nhuận ròng quý 2 của Sữa Quốc tế đi lùi

Quý 2/2022, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) ghi nhận doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận ròng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 216 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2, IDP có doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 1,539 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 9%, đạt gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp thu hẹp từ 44% còn 39%, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu.

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 55%, đạt hơn 25 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao dẫn đến lợi nhuận ròng quý 2 của IDP giảm nhẹ 5% so cùng kỳ, còn gần 216 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của IDP tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 452 tỷ đồng, nhờ doanh thu tăng cộng thêm chi phí bán hàng và quản lý giảm.

Năm 2022, IDP đặt mục tiêu đạt 5,500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm 45%, về còn 452 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Công ty mới thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm sau quý 2.

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản IDP đạt hơn 3,368 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền và phải thu ngắn hạn đều tăng mạnh, lần lượt gấp 4.6 lần và tăng 67% so với đầu năm, lên gần 94 tỷ đồng và hơn 586 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản phải thu dài hạn giảm mạnh đến 98% so với đầu năm, từ 205 tỷ đồng xuống còn gần 4 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, IDP giảm trích lập dự phòng còn gần 3 tỷ đồng đối với hàng quá hạn sử dụng.

Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ phải trả của IDP là nợ vay tài chính ngắn hạn hơn 753 tỷ đồng, tăng 39% và phải trả người bán ngắn hạn hơn 613 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Khang Di

FILI