MB vượt 25% kế hoạch lãi trước thuế năm 2021

MB vượt 25% kế hoạch lãi trước thuế năm 2021

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSEMBB) báo lãi trước thuế năm 2021 tăng 55% so với năm trước, đạt hơn 16,527 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch đề ra nhờ tăng cả nguồn thu chính và thu ngoài lãi.

Nhìn chung cả năm 2021, hoạt động kinh doanh của MB đều cho kết quả tích cực so với năm trước. Hoạt động chính đem về gần 26,200 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 29% so với năm trước.

Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22%, ghi nhận 4,367 tỷ đồng nhờ tăng thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, thu từ xử lý nợ.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đến 69%, đạt hơn 1,331 tỷ đồng, nhờ thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và vàng tăng cao hơn trong khi chi phí cho khoản này lại giảm.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh tăng 75%, thu về gần 1,667 tỷ đồng.

Hoạt động khác thu về khoản lãi tăng đến 94%, ghi nhận hơn 3,253 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã xử lý hơn 2,689 tỷ đồng, phần thu nhập khác ghi nhận gần 162 tỷ đồng trong khi năm trước phải trích chi phí gần 239 tỷ đồng.

Năm nay, MB dành ra hơn 8,030 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 31% so với năm trước. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 55%, đạt hơn 16,527 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ đạt hơn 12,697 tỷ đồng, tăng 54%.

Nếu so với kế hoạch 13,200 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2021, MB đã vượt 25% chỉ tiêu.

Tính riêng trong quý 4/2021, MB chỉ trích hơn 2,011 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng đến 82%, đạt gần 4,643 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2021 của MB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của MB

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Ngân hàng tăng 23% so với đầu năm, lên mức hơn 607,140 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN gấp 2.2 lần (38,051 tỷ đồng), tiền gửi và cho vay TCTD khác lại giảm 25% (còn 35,983 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 22% (363,554 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng tăng 24% so với đầu năm, lên mức 384,692 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 31%, ghi nhận gần 66,887 tỷ đồng, chủ yếu tăng trái phiếu trên 5 năm và chứng chỉ tiền gửi trên 12 tháng.

Một số chỉ tiêu tài chính của MB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của MB

Chất lượng nợ vay của MB gần như đi ngang khi tổng nợ xấu tăng nhẹ 1% so với đầu năm, chiếm 3,268 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Có sự dịch chuyển từ nợ có khả năng mất vốn sang nợ dưới tiêu chuẩn. Tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay giảm nhẹ từ 1.09% đầu năm xuống còn 0.9%.

Chất lượng nợ vay của MB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của MB

Hàn Đông

FILI