HCM báo lãi trước thuế 2021 đạt 1,430 tỷ đồng, danh mục cổ phiếu thu hẹp

HCM báo lãi trước thuế 2021 đạt 1,430 tỷ đồng, danh mục cổ phiếu thu hẹp

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý 4/2021, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM) đạt doanh thu hoạt động 1,112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 63% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động 4,460.1 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm đạt 1,430 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2020, vượt 19% so với kế hoạch cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 của HCM
Nguồn: Báo cáo tài chính quý 4/2021 của HCM

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: Môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HCM trong năm 2021.

Doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu, đạt hơn 1,390 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ hoàn thành 121% kế hoạch 2021, đạt 1,179 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020 và đóng góp 35% vào tổng doanh thu.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 722 tỉ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận hơn 46.5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Công ty cho biết đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Về phần chi phí, HCM ghi nhận các khoản chi phí tăng mạnh, song hành với đà tăng của doanh thu. Lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 665 lên mức 1,094 tỷ đồng. Chi phí tự doanh cũng tăng 63% lên gần 92 tỷ đồng. Hoặc chi phí môi giới chứng khoán tăng 83% lên gần 767 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay cũng tăng 357% do Công ty gia tăng các khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động.

Tổng tài sản của HCM cuối năm 2021 bứt phá mạnh so với đầu năm, đạt gần 24,370 tỷ đồng, tăng 95% so với đầu năm. Tại thời điểm này, tiền mặt của Công ty lên tới gần 7,200 tỷ đồng, gấp 35 lần đầu năm. Dư nợ cho vay cũng tăng mạnh gần 60% lên mức 13,690 tỷ đồng.

Xét danh mục tài sản tài chính đang nắm giữ, có thể thấy, Công ty giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu trên thị trường cơ sở, giá trị (theo giá gốc) giảm từ 1,104 tỷ đồng xuống còn gần 230 tỷ đồng. Trong khi giá trị trái phiếu niêm yết và chứng chỉ ETF tăng so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính của HCM
Nguồn: Báo cáo tài chính quý 4/2021 của HCM

Yến Chi

FILI