DLG muốn thoái sạch vốn tại 2 Công ty con

DLG muốn thoái sạch vốn tại 2 Công ty con

HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSEDLG) vừa thông qua Nghị quyết về việc cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty thành viên.

Cụ thể, DLG dự kiến thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 2 Công ty con là CTCP Năng lượng Tân Thượng và CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.

HĐQT quyết định ủy quyền cho TGĐ DLG tổ chức thực hiện tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư… để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng cổ phần tại 2 Công ty này.

DLG giải trình ra sao về việc điều chỉnh tăng lỗ lũy kế tính đến 31/12/2020?

Mới đây, DLG cũng ra Công văn giải trình các vấn đề liên quan đến BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Cụ thể, DLG điều chỉnh chỉ tiêu lỗ lũy kế tại 31/12/2020 lỗ thêm hơn 1 tỷ đồng, lên gần 867 tỷ đồng. Về vấn đề này, DLG cho biết nguyên nhân là do Ban TGĐ đã tiến hành rà soát xét thấy khoản thanh lý đầu tư vào Công ty TNHH Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 chưa đủ điều kiện ghi nhận theo thỏa thuận tại hợp đồng chuyển nhượng góp vốn năm 2020. Trước đây, Công ty mẹ đã hạch toán giảm toàn bộ khoản đầu tư này, hiện tại đã trình bày khoản đầu tư này thành đầu tư tài chính ngắn hạn.

Thêm vào đó, CTCP BOT và BT Gia Lai (Công ty con) đã hủy bút toán trích lập dự phòng phải thu Công ty mẹ trong năm 2019 và 6 tháng cuối năm 2020 do sau khi đánh giá lại rủi ro về thu hồi công nợ đến hiện tại xét thấy không đủ điều kiện ghi nhận khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính Công ty mẹ vẫn tính toán trên giá trị thuần của Công ty con bao gồm khoản dự phòng phải thu mà Công ty con đã hủy.

Ngoài ra, DLG chưa loại trừ dự phòng phải thu do Công ty mẹ trích lập với CTCP Bến xe liên tỉnh phía Nam TP Đà Nẵng (Công ty con) trong năm 2020 khi hợp nhất báo cáo. Trước đây, DLG vẫn trình bày khoản dự phòng phải thu Công ty mẹ trích lập với Công ty con trên BCTC hợp nhất.

Bên cạnh đó, DLG giải trình thuyết minh về vấn đề thế chấp tài sản để đảm bảo cho các khoản vay. Theo đó, DLG cho biết tại thời điểm lập BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021, tổng giá trị tài sản chưa thế chấp là hơn 4,912 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản.

Ngoài các tài sản đã thế chấp, Công ty còn các tài sản như hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản tài sản chưa thế chấp. Công ty đã lập kế hoạch cho năm 2021 bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác… dựa vào cơ sở trên thì DLG vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo khả năng để hoạt động liên tục.

DLG cho biết Công ty thế chấp tài sản cho các đơn vị khác và thực hiện cho một số tổ chức, cá nhân vay không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3 là phương thức độc lập, không có mối quan hệ với nhau, không làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của DLG.

* Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của DLG

Minh Hồng

FILI