Có bao nhiêu doanh nghiệp trên sàn HOSE âm vốn chủ sở hữu?

Có bao nhiêu doanh nghiệp trên sàn HOSE âm vốn chủ sở hữu?

Việc xem xét khả năng thanh toán của doanh nghiệp có ý nghĩa lớn đối với không chỉ bản thân doanh nghiệp, mà còn giúp các nhà đầu tư, ngân hàng,... đưa ra được các quyết định đầu tư, cho vay phù hợp.

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu doanh nghiệp trên sàn HOSE âm vốn chủ sở hữu?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Có 2 doanh nghiệp trên sàn HOSE âm vốn chủ sở hữu.
Trong đó, tính đến hết tháng 6/2021, tổng tài sản của TTF ghi nhận gần 2,480 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả đến 3,051 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn là 1,692 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gần 3,009 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải thấy rằng năm 2020, TTF đã có lãi ròng gần 31 tỷ đồng, sau 2 năm liên tiếp thua lỗ. Theo BCTC hợp nhất soát xét, 6 tháng đầu năm 2021, TTF lãi ròng gần 1 tỷ đồng, dù vẫn kém hơn lãi ròng cùng kỳ năm trước là 53 tỷ đồng.
Sau nhiều quý lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines (HVN) chuyển sang âm 2,750 tỷ đồng, giảm từ mức 6,072 tỷ đồng hồi đầu năm 2021

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp nào có nợ phải trả cao hơn tổng tài sản được tính bằng lần?

  • PXM
  • NOS
  • Cả A và B đều sai
  • Cả A và B đều đúng

CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) ghi nhận nợ phải trả 464 tỷ đồng - gấp hơn 10 lần tổng tài sản, chỉ ở mức 46 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2021, PXM bị lỗ ròng 9 năm rưỡi liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm hơn 418 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác có nợ phải trả gấp hơn 6 lần tổng tài sản là CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS). Doanh nghiệp này cũng lỗ ròng 9 năm rưỡi liên tiếp. Tính đến cuối tháng 6/2021, nợ phải trả là 5,063 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4,220 tỷ đồnG.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp nào âm vốn chủ sở hữu lớn nhất?

Tính đến cuối tháng 6/2021, nợ phải trả của NOS là 5,063 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4,220 tỷ đồng, lớn nhất trên cả 3 sàn.

Trạng Chứng

FILI