Chủ thương hiệu bánh Bảo Ngọc tăng 34% lãi ròng trong quý 2

Chủ thương hiệu bánh Bảo Ngọc tăng 34% lãi ròng trong quý 2

Nhờ có thêm doanh thu từ mảng xuất khẩu hạt điều, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNXBNA) - Chủ thương hiệu bánh Bảo Ngọc - ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2/2021 hơn 9 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BNA giải trình, ngày 01/04/2020, CTCP Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan (đã đổi thành CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Nam vào ngày 20/04/2021 - Công ty con do BNA sở hữu 96.72% vốn điều lệ) đã đầu tư 51% vốn điều lệ của CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam. Thành Nam sản xuất kinh doanh chính là sơ chế, chế biến hạt điều thành phẩm để bán trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, mảng xuất khẩu hạt điều mang về cho BNA gần 98 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2021.

Do đó,  tổng doanh thu của BNA quý 2 đạt hơn 281 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn gấp 3.1 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp của Công ty tăng 79% so với quý 2/2020, đạt hơn  34 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 19.2% xuống 12.1%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí vận hành của Công ty đều tăng cao. Cụ thể, chi phí lãi vay gấp 2.8 lần, chi phí bán hàng gấp 2.5 lần và chi phí quản lý tăng 39% so cùng kỳ.

Dù vậy, lợi nhuận ròng quý 2 của BNA vẫn tăng 34% so cùng kỳ, đạt hơn 9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BNA đạt gần 527 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4.3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 23 tỷ đồng, gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Năm 2021, BNA lên kế hoạch doanh thu tăng 69%, lợi nhuận sau thuế tăng 96% so với thực hiện năm 2020, lần lượt đạt 1,007 tỷ đồng và 64 tỷ đồng.

So với kế hoạch, BNA đã thực hiện 52% chỉ tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau nửa đầu năm.

Tổng tài sản của BNA tại ngày 30/06/2021 đạt gần 578 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu năm 2021. Trong đó, tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty lần lượt gấp 4.1 lần và 5.6 lần đầu năm.

Nợ phải trả của BNA cũng tăng mạnh so với đầu năm, gấp 2.6 lần, lên gần 405 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ là phải trả người bán ngắn hạn, với tỷ lệ 52%, và gấp 5.2 lần đầu năm, lên gần 213 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tổng cộng hơn 115 tỷ đồng, lần lượt gấp 2 lần và 10 lần so với đầu năm.

Khang Di

FILI