BVH quý 1: Đầu tư chứng khoán ‘cứu’ lỗ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

BVH quý 1: Đầu tư chứng khoán ‘cứu’ lỗ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp gần 169 tỷ đồng, nhưng hoạt động tài chính có lợi nhuận gần 1,926 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ giúp Tập đoàn Bảo Việt (HOSEBVH) ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 469 tỷ đồng, gấp 3.93 lần quý 1/2020.

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, BVH ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 9,357 tỷ đồng, tăng 8%. Trong khi đó, phí nhượng tái bảo hiểm giảm 15%, còn gần 874 tỷ đồng nên doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 8,485 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chi phí bảo hiểm tiếp tục là gánh nặng chiếm gần 8,878 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp gần 169 tỷ đồng.

Đây cũng là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm trong quý 1 năm nay.

Theo đó, nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần 1,926 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, BVH mới có lợi nhuận ròng hơn 469 tỷ đồng, gấp 3.93 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của BVH, lợi nhuận Công ty tăng mạnh chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, trong khi quý 1 năm trước thị trường chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, BVH có doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi gần 1,271 tỷ đồng, giảm 6%, còn lãi từ đầu tư, kinh doanh chứng khoán hơn 168 tỷ đồng, gấp 20.22 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản của BVH tính đến cuối kỳ đạt hơn 146,603 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 2,402 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương  35%. Đầu tư tài chính dài hạn giảm 7%, còn gần 47,961 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ hơn 110,612 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Khang Di

FILI