Nỗi buồn của dân chứng

Nỗi buồn của dân chứng

Nếu thấy ai đó cứ tới cuối tuần lại buồn xo khả năng là do người ấy đang thiếu chứng.

Buồn này mấy ai thấu? Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI