Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, HVX nói gì?

Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, HVX nói gì?

Trên BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Xi măng VICEM Hải Vân (HOSE: HVX), dù đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng vẫn nêu lên vấn đề cần nhấn mạnh. Hiện, HVX đã có giải trình cho vấn đề này.

Theo đó, vấn đề cần nhấn mạnh của là về số dư nợ ngắn hạn vượt quá tài sản dài hạn gần 181 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán cho rằng khoản chênh lệch này không ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty nên vẫn giữ ý kiến chấp nhận toàn phần cho báo cáo tài chính của Công ty.

Về phía HVX, Công ty giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năm 2013, Công ty đã nhận chuyển nhượng Nhà máy xi măng Vạn Ninh có sử dụng khoản vay dài hạn nên chi phí lãi vay lớn. Thêm vào đó, Nghị định Chính phủ về tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không được vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cộng với lãi vay và chi phí khấu hao có hiệu lực từ 01/05/2017 đã tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, gây khó khăn cho việc thanh toán nợ.

Về hướng giải quyết, HVX cho biết, đến năm 2021, dư nợ vay dài hạn chỉ còn hơn 38 tỷ đồng và thời hạn trả nợ là đến hết năm 2027 nên trong năm nay, Công ty sẽ tập trung thanh toán nợ ngắn hạn. Đồng thời, HVX sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để tăng hạn mức nợ cũng như thời hạn thanh toán, rà soát xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý, đẩy nhanh công tác thu hồi các khoản phải thu với sự hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các công ty con khác của Tổng Công ty để khắc phục vấn đề số dư nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.

Năm 2020, doanh thu của HVX giảm gần 27% so với năm 2019, xấp xỉ 637 tỷ đồng. Nhưng nhờ tiết giảm được phần lớn chi phí, Công ty lãi ròng chỉ giảm gần 12%, còn hơn 4 tỷ đồng. So với kế hoạch, 2 chỉ tiêu này đã thực hiện được lần lượt 76% và 79%.

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 của HVX

Hà Lễ

FILI