Doanh thu quý 1/2021 của VHM gấp đôi cùng kỳ

Doanh thu quý 1/2021 của VHM gấp đôi cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, CTCP Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần gần 12.99 ngàn tỷ đồng và lãi ròng gần 5.4 ngàn tỷ đồng trong quý 1/2021.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VHM
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VHM

Trong quý 1, VHM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 12.99 ngàn tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp của Công ty cũng tăng lên hơn gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 6.2 ngàn tỷ đồng. Công ty cho biết kết quả tăng trưởng này chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu bán lẻ và bán lô lớn bất động sản.

Cơ cấu doanh thu quý 1 của VHM
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VHM

Lợi nhuận trước thuế của Công ty ở mức hơn 7 ngàn tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng trong kỳ giảm 21% về mức gần 5.4 ngàn tỷ đồng. Chủ yếu là do Công ty không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính lớn như cùng kỳ năm trước. Trong quý này, doanh thu tài chính của Công ty giảm 73%, ghi nhận hơn 2.3 ngàn tỷ đồng.

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 207.7 ngàn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 94.6 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm 31/12/2020.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty. Cụ thể, hai khoản mục này lần lượt chiếm gần 34.3 ngàn tỷ đồng và 41.6 ngàn tỷ đồng, đều giảm so với đầu năm. Phần lớn giá trị hàng tồn kho của Công ty nằm ở các dự án Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park…

Nợ ngắn hạn của Công ty giảm gần 10% về mức 93.26 ngàn tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngắn hạn giảm gần 15%, còn hơn 9.36 ngàn tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI