NTC tăng 4% lãi ròng năm 2020 hậu kiểm toán

NTC tăng 4% lãi ròng năm 2020 hậu kiểm toán

Theo BCTC kiểm toán năm 2020 vừa công bố, lãi ròng CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) được ghi nhận thêm hơn 10 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 4%.

Theo NTC giải trình, chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 trong BCTC quý 4/2020 và BCTC kiểm toán là do Công ty ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp từ phân bổ giá trị hợp đồng cho thuê theo số năm bằng việc ghi nhận 1 lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê đối với 2 hợp đồng cho thuê lại đất.

Chênh lệch số liệu KQKD năm 2020 trước và sau kiểm toán của NTC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC năm 2020 đã kiểm toán của NTC

Cụ thể, giá vốn hàng bán trong BCTC kiểm toán cao hơn báo cáo tự lập 19%, tương ứng gần 14 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ Công ty đã thay đổi cách ghi nhận giá trị hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đã được nêu ở trên. Điều này đã dẫn đến khoảng chênh lệch 7% trong chỉ tiêu lãi gộp giữa 2 báo cáo.

Khoản chi phí tài chính cũng có sự thay đổi lớn, giảm từ 12 tỷ đồng về còn khoảng 400 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 30% so với báo cáo tự lập về gần 36 tỷ đồng.

Từ những thay đổi trên, lãi ròng năm 2020 của NTC trong BCTC kiểm toán cao hơn kết quả tự lập hơn 10 tỷ đồng, tương ứng đạt gần 291 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa NTC đã vượt kế hoạch về lãi sau thuế hơn 64%.

Cân đối kế toán của NTC tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của NTC

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của NTC đã tăng 25% so với đầu năm, đạt gần 4,438 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang là dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2 gấp 149 lần đầu năm, chiếm hơn 874 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền cùng các khoản phải thu ngắn hạn đều lần lượt giảm 61% và 65%.

Nợ phải trả cũng tăng 27% so với đầu năm, lên gần 3,765 tỷ đồng, nguồn tăng chủ yếu đến từ dư nợ vay ngắn hạn gấp 374 lần đầu năm, lên gần 402 tỷ đồng. Đồng thời doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn ở mức cao, lần lượt đạt hơn 147 tỷ đồng (tăng 78%) và gần 2,857 tỷ đồng (tăng 2%).

Hà Lễ

FILI