Doanh thu giảm, Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn báo lãi 2020 tăng 18%

Doanh thu giảm, Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn báo lãi 2020 tăng 18%

Kết quả kinh doanh của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) tính chung cả năm 2020 và tính riêng quý 4/2020 có sự tăng trưởng chủ yếu đều do giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu.

Trong quý 4/2020, QTP tiếp tục công tác đại tu tổ máy nên sản lượng điện sản xuất giảm hơn so với cùng kỳ năm trước dẫn tới doanh thu thuần của Công ty giảm 32%, còn hơn 1,870 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty thực hiện thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định, từ đó, chi phí khấu hao giảm giúp giá vốn (-62%) giảm mạnh hơn doanh thu thuần. Chính vì thế, Công ty vẫn có lợi nhuận gộp tăng 91%, đạt hơn 1.027 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng từ đó tăng từ 20% lên mức 55%.

Bên cạnh đó, với doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi tăng 53%, đạt gần 16 tỷ đồng, QTP có lãi ròng đạt gần 805 tỷ đồng, gấp gần 2.1 lần cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2020, lãi ròng của QTP chỉ tăng 18% so với năm 2019, đạt 765 tỷ đồng. Trong đó, lãi gộp không thay đổi do doanh thu thuần giảm 15% và giá vốn giảm 17%. Biên lãi gộp tăng nhẹ từ 13% lên mức 15%.

Năm 2020, QTP đặt kế hoạch đi lùi với tổng doanh thu hơn 9,813 tỷ đồng, giảm 3% và lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, giảm 46% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty vượt 118% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Trong năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của QTP dương hơn 2,604 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ giảm các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả.

Vào cuối năm 2020, QTP ghi nhận tổng tài sản giảm 9% so với đầu năm 2020, đạt gần 9,939 tỷ đồng chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn (502 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn (1,836 tỷ đồng) lần lượt giảm 67% và 17% so với đầu năm.

Nợ phải trả cũng giảm 28% so với đầu năm, về mức gần 4,391 tỷ đồng do dư nợ vay ngắn hạn (1,336 tỷ đồng) và dài hạn (2,414 tỷ đồng) lần lượt giảm 27% và 36% so với đầu năm. Trong khi đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 46%, chiếm gần 488 tỷ đồng.

Khang Di

FILI