APT ước lợi nhuận năm 2019 đạt 4.1 tỷ đồng

APT ước lợi nhuận năm 2019 đạt 4.1 tỷ đồng

Ngày 02/12/2019, HĐQT CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (UPCoM: APT) thông qua Nghị quyết ước tính kế hoạch kinh doanh năm 2019 và qua đó phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Năm 2019, HĐQT ước tính Công ty đạt doanh thu thuần 305 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 4.1 tỷ đồng. Với kết quả này Công ty ước tính thực hiện 102% kế hoạch doanh thu và 105% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cho năm 2020, các chỉ tiêu hoạt động được Công ty đề ra đều tăng so với năm 2019.

Doanh thu thuần và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2020 lần lượt đạt 335 tỷ đồng và 4.5 tỷ đồng, so với con số ước tính thực hiện năm 2019, tăng trưởng lần lượt hơn 9.8% và gần 9.8%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận 6.6 triệu USD, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2019. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp chiếm trọn tổng kim ngạch xuất khẩu 2020.

Kế hoạch này sẽ được trình ĐHĐCĐ của Công ty trong cuộc họp thường niên sắp tới.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của APT

Tiên Tiên

FILI