Lọc cổ phiếu cho danh mục đầu tư sau mùa BCTC quý 3

Lọc cổ phiếu cho danh mục đầu tư sau mùa BCTC quý 3

Sau mỗi mùa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, chúng tôi giúp nhà đầu tư lọc cổ phiếu để xem xét bán ra hoặc mua vào, cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán.

Danh sách 1: Các cổ phiếu được lọc theo tiêu chí sau:

  • ROE lũy kế 4 quý tính đến hết quý 3/2019 > 20%
  • ROA lũy kế 4 quý tính đến hết quý 3/2019 > 10%
  • EPS lũy kế 4 quý tính đến hết quý 3/2019 > 3,000 đồng
  • P/E < 16 (P/E 3 sàn hiện khoảng 15.48)
  • Nợ phải trả/Tổng tài sản < 1
  • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) 9 tháng đầu năm 2019 so cùng kỳ năm trước > 25%

(*) Doanh nghiệp có niên độ tài chính từ 01/10/2018-30/09/2019.

Danh sách 2: Cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí trên, nhưng ROA < 10%.

Nhóm này có nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng và xây dựng.

Danh sách 3: Cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí trên, nhưng P/E > 16 lần.

Lưu ý: Trước khi đưa ra quyết định mua - bán cổ phiếu, nhà đầu tư cần xét thêm:

  • Tăng trưởng doanh thu, LNST ít nhất qua 3 năm;
  • Dòng tiền;
  • Xu hướng chung của thị trường cổ phiếu;
  • Xu hướng của từng cổ phiếu.

Gia Nghi

FILI