Vietcombank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 21%, nợ xấu tăng 36%

Vietcombank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 21%, nợ xấu tăng 36%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB), hầu hết hoạt động kinh doanh trong quý 3 đều giảm sút, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý 3 giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 4,983 tỷ đồng và gần 3,996 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, hầu hết hoạt động kinh doanh của Vietcombank đều giảm sút so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ giảm 2% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 8,723 tỷ đồng và hơn 1,257 tỷ đồng.

Các hoạt động ngoài lãi cũng sụt giảm mạnh như lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (-79%), lãi từ hoạt động khác (-39%), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này không được ghi nhận, trong khi cùng kỳ lãi 60 triệu đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro kỳ này của Vietcombank tăng 35%, lên gần 2,025 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 giảm 21% so cùng kỳ, còn hơn 4,983 tỷ đồng và gần 3,996 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Vietcombank cũng không khả quan hơn. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm 9% so cùng kỳ, còn hơn 15,965 tỷ đồng và hơn 12,794 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ cũng giảm 9%, chỉ còn hơn 12,779 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VCB

Kỳ này, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Vietcombank âm đến 71,197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 10,369 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, giảm cho vay khách hàng, tăng các khoản nợ Chính phủ…

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 487 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm gần 128 tỷ đồng, nguyên nhân do tăng mua sắm tài sản cố định gấp 3 lần kỳ trước. 

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của Ngân hàng giảm 3% so với đầu năm, chỉ còn gần 1.2 triệu tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 7%, các khoản lãi, phí phải thu giảm 3%, tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm 30%. Cho vay khách hàng chỉ tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 783, 757 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 6% so với đầu năm, lên mức hơn 981,492 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 93%, chỉ còn gần 6,051 tỷ đồng. Tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 29% chỉ còn 52,329 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VCB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VCB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09.2020, tổng nợ xấu của Vietcombank tăng mạnh 36% so với đầu năm, lên gần 7,885 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 4.3 lần (2,923 tỷ đồng), nợ nghi ngờ gấp 2.7 lần (1,599 tỷ đồng). Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 0.79% đầu năm lên 1.01%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VCB

Hàn Đông

FILI