VIB: Lãi trước thuế 9 tháng gần 4,025 tỷ đồng

VIB: Lãi trước thuế 9 tháng gần 4,025 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam (UPCoM: VIB), lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng của Ngân hàng tăng 38%, ghi nhận gần 4,025 tỷ đồng và hơn 3,220 tỷ đồng.

Trong riêng quý 3, hầu hết hoạt động kinh doanh của VIB đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 38%, đạt hơn 2,233 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 20%, lên mức gần 616 tỷ đồng.

Một số hoạt động ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về khoản lãi gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 29 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác gấp 2 lần cùng kỳ, lên mức hơn 168 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động của Ngân hàng tăng 23%, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 20%, do đó, lãi trước và sau thuế quý 3 của VIB tăng 52% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,668 tỷ đồng và gần 1,335 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của VIB tăng 31% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 5,935 tỷ đồng. Đáng chú ý, kỳ này chi phí hoạt động của VIB tăng 30% lên mức 3,162 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân viên chiếm 2,255 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm tăng 38% so với cùng kỳ, đạt gần 4,025 tỷ đồng và hơn 3,220 tỷ đồng.

Như vậy, theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4,500 tỷ đồng cho cả năm 2020, VIB đã thực hiện được 89% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VIB

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của VIB tăng 15% so với đầu năm, đạt hơn 213,086 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu tăng đến 90%, tài sản có khác tăng 48%, các khoản lãi, phí phải thu tăng 18%. Đáng chú ý, cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm, đạt gần 148,996 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân, cho vay nhóm ngành thương mại, sản xuất, chế biến.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VIB

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tăng 13%, lên mức gần 138,031 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi của các nhân và các đối tượng khác (chiếm 71%).

Một số chỉ tiêu tài chính của VIB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VIB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu tính trên cho vay khách hàng của VIB tăng 26% so với đầu năm, ghi nhận trên 3,185 tỷ đồng, đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 61%, nợ nghi ngờ gấp 2 lần đầu năm. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1.96% hồi đầu năm lên 2.14%. Tỷ lệ nợ xấu theo tình trạng nợ của khách hàng là 1.76%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VIB

Hàn Đông

FILI