Tăng thu từ ngoại hối, lãi trước thuế 9 tháng ABBank gần 946 tỷ đồng

Tăng thu từ ngoại hối, lãi trước thuế 9 tháng ABBank gần 946 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP An Bình (OTC: ABBank), lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng tăng lần lượt 4% và 14% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 351 tỷ đồng và gần 282 tỷ đồng.

Quý 3, hoạt động kinh doanh của ABBank cho các kết quả không đồng nhất. Hoạt động chính đem về khoản thu nhập lãi thuần hơn 612 tỷ đồng.

Trong khi lãi thuần từ dịch vụ tăng đến 67%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 61%, thì lãi từ chứng khoán đầu tư và hoạt động khác lại giảm 55% và 92% so cùng kỳ.

Kỳ này, ABBank tiết giảm các chi phí như chi phí hoạt động (-10%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (-6%). Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 tăng 4% và 14%, đạt gần 351 tỷ đồng và gần 282 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù thu nhập lãi thuần giảm 8% so cùng kỳ nhưng Ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi như thu nhập từ dịch vụ tăng 25% (139 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 2.5 lần (342 tỷ đồng)... Kết quả, ABBank ghi nhận gần 946 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 753 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 6% và giảm 3% so cùng kỳ.

Sau 9 tháng, ABBank đã thực hiện được 70% kế hoạch 1,358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của ABBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ABBank

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của ABBank chỉ còn hơn 93,176 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 82% (1,207 tỷ đồng), tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm 20% (14,267 tỷ đồng), các khoản phải thu giảm 12% (909 tỷ đồng).

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, ghi nhận 58,986 tỷ đồng, trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 27,326 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 14,322 tỷ đồng, tăng 15%.

Về phần nguồn vốn, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 53% (7,836 tỷ đồng), tiền gửi của khách hàng tăng 4% (72,280 tỷ đồng)…

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBank duy trì với ROE đạt 15.2%; ROA đạt 1.3%.

Một số chỉ tiêu tài chính của ABBank tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ABBank

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ABBank tăng 24% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 93%, nợ có khả năng mất vốn tăng 8%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 2.31% đầu năm lên 2.77%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của ABBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ABBank

Hàn Đông

FILI