OCB: Lãi trước thuế quý 3 giảm 22%

OCB: Lãi trước thuế quý 3 giảm 22%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OTC: OCB), Ngân hàng tăng 49% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, do đó lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 giảm 22% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 647 tỷ đồng và hơn 517 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 1,088 tỷ đồng.

Trong khi các hoạt động ngoài lãi cho kết quả không đồng nhất. Một số hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (+25%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 4.7 lần), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (gấp 86.5 lần). Riêng lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (-77%) và lãi từ hoạt động khác (-7%) lại giảm.

Do lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 8% (còn hơn 929 tỷ đồng) trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 49% (lên hơn 282 tỷ đồng), do đó lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 cùng giảm 22% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 647 tỷ đồng và hơn 517 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCB báo lãi trước và sau thuế tăng 29% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 2,511 tỷ đồng và gần 2,009 tỷ đồng. Như vậy, OCB đã thực hiện được 57% kế hoạch 4,400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2020 sau 9 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của OCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của OCB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của OCB tăng 12% so với đầu năm, đạt hơn 132,874 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 22% (1,624 tỷ đồng), tiền vàng gửi tại TCTD khác và cho vay TCTD khác giảm mạnh 65% (6,209 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (79,178 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 12% so với đầu năm (77,287 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 21% (14,255 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của OCB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của OCB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của OCB tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 35%, nợ nghi ngờ tăng 81%, còn nợ có khả năng mất vốn tăng 11%. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.84% của đầu năm lên 2.15%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của OCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của OCB

Hàn Đông

FILI