DHT: Lãi ròng quý 1 tăng 33%, người mua trả tiền trước gấp 7 lần cùng kỳ

DHT: Lãi ròng quý 1 tăng 33%, người mua trả tiền trước gấp 7 lần cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2020, CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNXDHT) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt gần 519 tỷ đồng và hơn 31 tỷ đồng. Đồng thời, nợ phải trả của Công ty tăng 10% chủ yếu do khoản người mua trả tiền trước gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước.

DHT ghi nhận doanh thu thuần trong quý đầu tiên đạt gần 519 tỷ đồng, tăng 29% và giá vốn hàng bán chiếm gần 443 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 1/2019, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 43%. Qua đó, biên lãi gộp của DHT đã tăng từ 13% lến 15%.

Nhờ có doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 57% và 24% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 24 tỷ đồng và 16 tỷ đồng. Song, DHT vẫn có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 40 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 31 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 33% so với quý 1/2019.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, DHT đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 2,007 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 112 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 2% và 1% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch 2020, DHT đã thực hiện được 26% kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và 36% về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến thời điểm 31/03/2020, DHT có tổng tài sản đạt hơn 738 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 86% so với đầu năm, lên mức gần 231 tỷ đồng trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty ở mức gần 55 tỷ đồng, hàng tồn kho còn hơn 345 tỷ đồng, lần lượt  giảm 47% và 11% so với đầu năm.

Nợ phải trả của DHT chiếm hơn 58% tổng nguồn vốn, ở mức hơn 426 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu là do khoản người mua trả tiền trước gấp 7.3 lần đầu năm, ở mức hơn 66 tỷ đồng.

Hiện, giá cổ phiếu DHT trong phiên sáng 15/04 ở mức 48,500 đồng/cp, tăng 0.83% so với đầu năm 2020, khối lượng giao dịch bình quân đạt 23,678 cp/ngày.

Khang Di

FILI